Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – informace poskytované subjektům údajů - kupujícím

ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen jako Nařízení)

 

Vaše osobní údaje zpracovává správce osobních údajů, kterým je naše společnost:

Dřevomateriál s.r.o.
IČO: 25954024
sídlo: Orlická kasárna 738, 564 01 Žamberk
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle C, vložce 17369
kontaktní údaje: telefon: +420 605 279 006, e-mail: studio@mystardesign.cz

Naše společnost zpracovává osobní údaje, které jí sami poskytnete, když se registrujete v EOS, když se
registrujete mimo EOS a/nebo když provádíte objednávku zboží. Naše společnost tak zpracovává zejména Vaše jméno a příjmení, Vaši doručovací adresu, Vaše kontaktní údaje jako jsou telefonní číslo a e-mailová adresa, apod.
Bez údajů vyplňovaných jako povinné by nebylo možné řádně spravovat Vámi vytvořené účty ani vyřizovat Vaše objednávky. V případě nepovinných údajů záleží na Vás, zda tyto údaje naší společnosti poskytnete (jejich poskytnutí je dobrovolné). Tyto nepovinné údaje slouží k efektivnější správě Vašeho účtu, příp. k efektivnějšímu a rychlejšímu vyřízení Vaší objednávky. Pokud byste naší společnosti poskytli osobní údaje třetích osob (např. Vašeho zástupce), bylo by vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

Primárně naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje k tomu, aby bylo možné řádně splnit vaši objednávku včetně jejího dodání (za tímto účelem mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě – dopravci) a aby bylo možné Vás kontaktovat v případě, že by objednávku nebylo možné splnit nebo by se objevily jakékoliv jiné problémy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také za účelem vyřízení Vašich dotazů, reklamací.

Dále naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, v případě, že jste se registrovali v EOS či mimo EOS, zejména k tomu, abyste mohli snadněji provádět objednávky, abychom Vás mohli rychleji a flexibilněji kontaktovat v souvislosti s plněním Vaší objednávky.

Vaše osobní údaje je naše společnost oprávněna zpracovávat také pro uplatnění svých práv a právních nároků (např. za účelem vymáhání Vámi neuhrazené ceny zboží, apod.), pro účely plnění povinností vůči orgánům moci veřejné (např. v rámci kontrol prováděných Českou obchodní inspekcí, Úřadem pro ochranu osobních údajů, apod.) a pro další obdobně závažné účely.

 

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů jsou:

 • uzavření a splnění smlouvy – bez zpracovávání Vašich osobních údajů by nebylo možné uzavřít smlouvu ani tuto smlouvu následně splnit (zpracovávány jsou zejména Vaše identifikační, fakturační a doručovací údaje)
 • plnění právních povinností, které je naše společnost povinna dodržovat – primárně vůči orgánům moci
  veřejné, např. v rámci jimi prováděných kontrol
 • ochrana oprávněných zájmů naší společnosti jakožto správce či třetích osob – zejména při uplatňování práv a oprávněných zájmů naší společnosti (např. v případě nezaplacení ceny zboží, vyřizování reklamací, apod.), při snaze o zlepšení naší společností poskytovaného obsahu webových stránek, služeb navazujících na prodej zboží, apod.
 • souhlas – Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat (viz níže), využíváme pro zpracování Vašich osobních údajů pouze v případě, že k jejich zpracování nelze využít jiný z výše uvedených právních základů.

 

Vaše osobní údaje předává naše společnost těmto třetím osobám:

V případě, že si jako způsob doručení zboží zvolíte dopravce, jsou Vaše osobní údaje nezbytné pro řádné doručení zboží předány dopravci, kterého naše společnost vybrala pro uskutečnění doručení Vámi objednaného zboží. Z Vámi předaných osobních údajů takto poskytujeme dopravci zejména Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat za účelem dojednání detailů doručení (místa a času). Dopravce není oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely než je doručení a ochrana jeho oprávněných zájmů a plnění jeho právních povinností.

Vaše osobní údaje dále mohou být třetímu subjektu, v případě vymáhání našich práv zejména advokátovi a
orgánům moci veřejné (např. soudům), v případě ochrany oprávněných zájmů a plnění právních povinností naší společnosti zejména daňovému a účetnímu poradci, orgánům moci veřejné (např. Policii ČR). Stejně tak mohou být Vaše osobní údaje předány osobám, které právní předpisy opravňují k tomu, aby osobní údaje zpracovávaly.

 

Doba, po kterou naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje:

Naše společnost primárně zpracovává Vaše osobní údaje po dobu, nezbytnou pro splnění Vaší objednávky a
v případě poskytnutí záruky za jakost též po dobu trvání takové záruky.

V případě, že jste se registrovali v EOS či mimo EOS, zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje po dobu, kdy tato registrace trvá a dále obvykle po dobu 3 let po zrušení registrace. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu a po jeho odvolání pouze v případě, že to bude nezbytné pro plnění právních povinností naší společnosti, příp. pro ochranu práv a oprávněných zájmů naší společnosti (např. z důvodu prokázání existence souhlasu se zpracováváním osobních údajů).

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností naší
společnosti, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů,
musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

 

Další Vaše práva jakožto subjektu údajů dle Nařízení:

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
právo opravit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi naše společnost zpracovává (tzv. právo být „zapomenut“). Tato práva lze uplatnit u naší společnosti:

 • písemně na adrese: Dřevomateriál s.r.o., Orlická kasárna 738, 564 01 Žamberk
 • elektronicky na e-mailové adrese: studio@mystardesign.cz

 

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás naše společnost zpracovává, jsou nepřesné či neúplné, můžete naši společnost kontaktovat některou z výše uvedených cest s žádostí o opravu.

 

Přístup

Máte právo požádat naši společnost, aby Vám zaslala přehled Vašich osobních údajů. Současně máte právo
na přístup k těmto informacím týkajících se Vašich osobních údajů:

 • jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů
 • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • kdo, kromě naší společnosti, jsou příjemci Vašich osobních údajů
 • plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy
 • o existenci práva požadovat od naší společnosti opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti tomuto zpracování, práva podat stížnost
 • informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od vás

 

Výmaz

Dále můžete žádat, aby naše společnost vymazala Vaše osobní údaje, které zpracovává údaje (výmaz se však
nedotkne údajů na dokumentech, které se podle zákona musí uchovávat - např. faktury či dobropisy). Pokud naše společnost bude potřebovat Vaše osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu jejích právních nároků, může být Vaše žádost odmítnuta (např. pokud za Vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení)

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro osobních údajů
 • osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 • povinnost výmazu stanoví obecně závazný právní předpis
 • jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let

 

Vznesení námitky

Některé Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti (viz kapitola Právní základ pro zpracování osobních údajů). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto Vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést některou z výše uvedených cest.

 

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, (b) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c)
naše společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu proti zpracování, tak máte právo na to, aby naše společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů.

V takovém případě lze Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

 

Podání stížnosti

Máte-li za to, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz

 

Doplňující informace:

 • pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován
 • naše společnost nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci
 • nedochází k automatizovanému rozhodování

 


Podmínky ochrany osobních údajů, platí od 4. 9. 2019.