Předsmluvní podmínky pro spotřebitele

Předsmluvní informace k obchodním podmínkám - pro SPOTŘEBITELE

Společnost Dřevomateriál s.r.o.,
se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738,
PSČ 564 01, IČO: 25954024,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17369 (dále jen
„společnost Dřevomateriál“ nebo „dodavatel“) v návaznosti na obchodní podmínky pro e-shop provozovaný
na adrese www.mystarnabytek.cz (dále též jako „OP“), tímto poskytuje kupujícímu – výhradně spotřebiteli (dále
jen jako „kupující“) - tyto předsmluvní informace:

1. Podle § 1811 odst. 2 a § 1824 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“)
dodavatel sděluje před uzavřením smlouvy následující údaje:

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný
kontaktní údaj:

Dřevomateriál s.r.o., adresa pro doručování: Žamberk, Orlická kasárna 738, PSČ 564 01, telefonní číslo:
+420 465 611 611, e-mail: info@drevomaterial.cz.

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností:
zboží je označeno, včetně popisu jeho hlavních vlastností při výběru zboží kupujícím na e-shopu a jeho
vložení do nákupního košíku. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností jsou uvedeny také v nabídce
dodavatele odeslané / předané / sdělené kupujícímu jiným prostředkem komunikace na dálku, namísto
e-shopu.

c) cenu zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků:
Cena zboží bez DPH a včetně DPH je v e-shopu zobrazena u jeho výběru před vložením do nákupního
košíku. Cena dopravy bez DPH a včetně DPH:

(i) v případě osobního převzetí zboží v provozovně dodavatele: platba probíhá při převzetí zboží
kupujícím od dodavatele či jím pověřené osoby nebo podle jiného způsobu volby platby, který se
uvádí v písm. d);

(ii) v případě dodání zboží prostřednictvím třetí osoby, kterou vybírá dodavatel (tj. prostřednictvím
dopravce): platba probíhá při převzetí zboží kupujícím od dopravce.
V případě uzavření smlouvy s využitím EOS prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické pošty či
jakýmkoliv jiným způsobem si kupující volí jednu z níže uvedených variant platby ceny za zboží spolu
s volbou způsobu dodání zboží.
Nad rámec uvedené ceny a případné ceny dopravy kupující nehradí žádné daně ani poplatky.

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění:
Při objednání zboží prostřednictvím e-shopu kupující hradí cenu zboží:

(i) v případě osobního převzetí zboží v provozovně dodavatele: platba probíhá při převzetí zboží
kupujícím od dodavatele či jím pověřené osoby;

(ii) v případě dodání zboží na jím určené místo, zejména prostřednictvím třetí osoby, kterou vybírá
dodavatel (tj. prostřednictvím dopravce): platba probíhá při převzetí zboží kupujícím od dopravce a
pokud je doprava realizována vlastními prostředky dodavatele platba probíhá při převzetí zboží
kupujícím od řidiče dodavatele;

(iii) v případě volby platby předem bezhotovostní platbou na účet prodávajícího na základě zálohové
faktury;

(iv) v případě volby platby prostřednictvím go-pay s využitím této služby.

Platba se provádí v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty, převodem na účet nebo
prostřednictvím služby go-pay.

Pokud si kupující při objednání zboží prostřednictvím e-shopu nezvolí odběr zboží osobně v provozovně
dodavatele, je zboží kupujícímu dodáno na jím určené místo v České republice prostřednictvím třetí
osoby, kterou vybírá dodavatel (tj. prostřednictvím dopravce).

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány:

náklady na dodání zboží objednaného přes e-shop jsou účtovány pouze v případě, že si kupující
při objednání zboží prostřednictvím e-shopu zvolí dodání zboží dopravcem, kterého vybírá dodavatel.
Náklady jsou účtovány kupujícímu dle volby dopravce, tj. ve výši nákladů uhrazených dodavatelem
dopravci za dopravu zboží do místa určeného kupujícím. Výši těchto nákladů nelze předem určit.

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování
těchto práv:

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD):

V případě uzavření kupní smlouvy se tato mimo jiné řídí ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku.
Dodavatel odpovídá kupujícímu, že věc (zboží) při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující věc (zboží) převzal,

(i) má věc (zboží) vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
dodavatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekávals ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy jimi prováděné,

(ii) se věc (zboží) hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá,

(iii) věc (zboží) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(iv) je věc (zboží) v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

(v) věc (zboží) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc (zboží) byla vadná již při převzetí.

ZÁRUKA ZA JAKOST:

Dodavatel poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců, není-li sjednána nebo jednostranně poskytnuta
(například údajem na dodacím listu, daňovém dokladu) delší doba záruky za jakost. Záruka za jakost začíná
běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí
případně v delší záruční době, pokud byla poskytnuta nebo sjednána.

Nemá-li věc (zboží) vlastnosti uvedené výše, může kupující požadovat:

(i) dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

(ii) pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součást,

(iii) není-li výměna dle výše uvedeného možná či není možné dodání nové věci, může zákazník odstoupit
od kupní smlouvy.

(iv) Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud
nemůže věc (zboží) řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu
její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,
jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci (zboží) věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc (zboží) vadu, z níž je dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc (zboží) prodávanou za nižší cenu nebo
o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Právo z vady věci se neuplatní:

a) u věci (zboží) prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci (zboží) způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci (zboží) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc (zboží) měla
při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Další výluky ze záruky: Záruka se nevztahuje na případy uvedené v bodě 4 reklamačního řádu a zaniká
v případech uvedených v bodě 5 reklamačního řádu dostupného zde: www.mystarnabytek.cz/obchodnipodminky.

Práva z vady může zákazník uplatňovat u dodavatele. Za tím účelem může kupující využít reklamační
formulář dostupný zde: www.mystarnabytek.cz/reklamacni-formular. Namísto reklamačního formuláře
lze využít: e-mail: reklamace@drevomaterial.cz, nebo EOS dodavatele, příp. provozovnu dodavatele
na adrese: Žamberk, Orlická kasárna 738, PSČ 564 01.

Dodavatel při osobním uplatnění vady (reklamaci) kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy kupující
právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně vyřízení vady, nebude-li
s kupujícím sjednána jiná lhůta, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné
uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

V případě uplatnění reklamace jinak než osobně bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi uvedenými
v předcházejícím odstavci zasláno kupujícímu e-mailem nebo poštou.

Pokud je reklamace důvodná, má kupující právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady
(reklamací), může se jednat zejména o náklady na poštovné (zaslání zboží dodavateli).

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou:
smlouvy uzavírané dle OP s kupujícím nejsou smlouvami na dobu neurčitou a neuvádí se tak doba trvání
závazku a podmínky ukončení závazku.

2. Podle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, dodavatel tímto plní povinnost poskytnout kupujícímu informace
před uzavřením smlouvy nebo poskytnutím závazné objednávky:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:
dodavatel neúčtuje kupujícímu žádné náklady na prostředky komunikace na dálku; to nevylučuje náklady,
které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradí na svůj účet kupující svému dodavateli
služeb komunikace na dálku.

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována:
platba celé ceny za zboží probíhá zálohou pouze v případě, že tuto možnost si zvolí kupující v rámci
platebních podmínek a v návaznosti na to je mu zaslána zálohová faktura. Při volba platebních podmínek
je kupující informován o výši zálohy.

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude
smlouva strany zavazovat:

uzavíraná smlouva s kupujícím prostřednictvím e-shopu není smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí
se tak nejkratší doba, na kterou se smlouva uzavírá.

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně
nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena
neměnná:

uzavíraná smlouva s kupujícím prostřednictvím e-shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou
s opakovaným plněním a neuvádí se tak údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období.

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje
o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží určených způsobem podle písmena d):
uzavíraná smlouva s kupujícím prostřednictvím e-shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou
s opakovaným plněním a neuvádí se tak údaj o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží.

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva,
jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis:

(i) Kupující má právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží,
pokud jde o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí
první dodávky zboží.

(ii) Pokud by kupující nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. f)
občanského zákoníku, které je uvedeno v předcházejícím odstavci, má kupující právo odstoupit do
jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení, jak je počátek uveden
v předcházejícím odstavci. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této
lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

(iii) K odstoupení od smlouvy kupující může využít vzorového formuláře, který lze nalézt zde:
www.mystarnabytek.cz/odstoupeni-od-smlouvy ve formátu pdf. Vyplněný formulář kupující zašle
poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Dodavatel neumožňuje odstoupení od smlouvy
prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití
vzorového formuláře není povinností kupujícího. V případě, že formulář kupující nepoužije, musí
o svém odstoupení dodavatele informovat s uvedením adresáta: společnost Dřevomateriál s.r.o. se
sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738, PSČ 564 01, formou jednostranného právního jednání
(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
společnosti uvedenou výše, nebo e-mailem na objednavky@drevomaterial.cz).

(iv) Kupující má právo odstoupit od smlouvy, dle práva na odstoupení, jak je uvedeno výše, a nemusí
uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih. Využije-li
kupující právo odstoupit od smlouvy podle toho jak je uvedeno výše, považuje se lhůta
pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle dodavateli oznámení, že
od smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

(v) Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zašle nebo osobně předá
na adrese Dřevomateriál s.r.o.se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738, PSČ 564 01. Lhůta se považuje
za zachovanou, pokud zboží kupující odešle zpět před uplynutím 14 dnů.

(vi) V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného dodavatel vrátí kupujícímu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu
dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání dodavatelem nabízený), které od něho na základě
smlouvy přijal, stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení
transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků kupující nenese
žádné náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

(vii) Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než
je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho vlastnosti a povahu (za účelem obeznámení se s povahou
a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti).

(viii) Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku v následujících
případech a v některých dalších uvedených v § 1837. Jedná se o smlouvy:

A. o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a
k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

B. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,

C. o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li
o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží,
jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou:

Ponesete přímé náklady na vrácení zboží. Pokud zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou,
ponesete přímé náklady na vrácení zboží ve výši dle nákladů a ceny podle zvoleného způsobu vrácení
zboží.

h) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností kupujících včetně údaje, zda se
lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:
s případnými stížnostmi se kupující může obrátit na dodavatele, a to na:

Dřevomateriál s.r.o. se sídlem Žamberk,
Orlická kasárna 738, PSČ 564 01

Email: info@drevomaterial.cz
Telefon: +420 465 611 611

Na uskutečnění dodávky se vztahuje mimo jiné zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde
dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce, na kterou se lze obracet se stížnostmi. Případné spory
mezi dodavatelem a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může
kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací
o mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese: http://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Výklad pojmů a termínů uvedených v této Předsmluvní informaci bude prováděn podle definic pojmů a termínů
v OP, není-li zde uvedeno jinak.