Reklamace

Reklamační řád

obchodní společnosti Dřevomateriál s.r.o.,

se sídlem Žamberk, Orlická kasárna 738, PSČ 564 01, IČ: 25954024,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17369

Reklamační řád stanovuje postup ohledně práv z vadného plnění - zboží zakoupeného zákazníky - podnikateli.

1. Při převzetí zboží je nutné zásilku řádně zkontrolovat. Dále je nutné zkontrolovat počet nákladových kusů zásilky. U zboží odesílaného prostřednictvím dopravce je nutné v případě neodpovídajícího počtu nákladových kusů zásilky uvést výhradu do reklamačního protokolu. Pokud tak kupující neučiní, potvrzuje svým podpisem převzetí zásilky bez výhrad. V případě jakéhokoli poškození přepravního obalu je nutné s dopravcem písemně sepsat výhradu k převzetí zásilky, následně provést kontrolu obsahu zboží a v případě zjištění poškození zboží sepsat s dopravcem reklamační protokol.

2. Reklamaci zjevných vad je nutné uplatnit ihned při převzetí. Reklamaci skrytých vad je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

3. Reklamaci zakoupeného zboží lze uplatnit pouze písemně vyplněním reklamačního formuláře – elektronicky e-mailem na reklamace@drevomaterial.cz, případně prostřednictvím EOS.

4. Při nahlášení reklamace je nutné vyplnit všechna povinná pole v reklamačním formuláři, jedná se zejm. o číslo daňového dokladu, číslo dodacího listu, kód a název sortimentu, reklamovaný počet, důvod reklamace (specifikace vady) a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Nedílnou součástí reklamačního formuláře je fotodokumentace.

5. Vyžaduje-li reklamace posouzení zboží, zajišťuje jeho vrácení na provozovnu prodávajícího na adrese Orlická kasárna 738, 564 01 Žamberk kupující.

6. Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné oznámení o vadách zboží a uplatnění nároků kupujícího z vad zboží, je povinen toto oznámení prověřit. Výsledek prověřování oznámí prodávající kupujícímu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího oprávněným, učiní v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad zboží.

7. Zboží k vrácení zpět musí být kompletní (pokud není dohodnuto jinak) v původním kompletním neponičeném obalu a musí být před vrácením skladováno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud bude se zbožím manipulováno pomocí vysokozdvižného vozíku, musí být zboží uloženo na prokladech, a to tak, aby nedošlo k poškození při manipulaci. Vrací-li se zboží, které bylo dodáno samostatně na paletě, je potřeba toto zboží poslat zpět dostatečně zabalené a upevněné na paletě a před odesláním je nutné zajistit fotodokumentaci zboží bez obalu i v obalu. Vrací-li se zboží zabalené v originálním obalu od výrobce, nesmí být obal nikterak popsaný, veškeré písemnosti je nutné vložit do obalu.

Zjistili jste při užívání našeho nábytku vadu? Neváhejte nás kontaktovat. Stáhněte si reklamační formulář, vyplňte ho dle instrukcí a zašlete zboží zpět na naši adresu. Reklamaci vyřešíme v co nejkratším čase to bude možné. Více informací a reklamační řád najdete v obchodních podmínkách.